Verksamhetsplan 2021

I den aktuella verksamhetsplanen beskriver vi vad vi satsar på i vår verksamhet under året.
Verksamhetsplanen beslutas på kårstämman, där alla medlemmar har rösträtt.

Verksamhetsomfattning

Katrineholms Scoutkår skall bedriva verksamhet för alla scoutgrenar, inklusive anpassad verksamhet för barn/ungdomar med särskilda behov, samt familjescout­verksamhet för yngre barn tillsammans med vuxna.
Antalet avdelningar per gren beror på antal barn och ungdomar samt ledartillgång.

Programinriktning

Programmet ska präglas av äventyr, gemenskap och friluftsliv. Vi satsar särskilt på att öka kvaliteten i scoutverksamheten genom att utveckla vårt sätt att tillämpa scouternas program och som en del av detta scoutmetoden.
Programmet skall utvecklas i varje avdelning, i samverkan mellan avdelningarna och genom gemensamma kåraktiviteter.

Läger

Utmanarscouter deltar i Boomerang på Vässarö 24/6–4/7.
Kårhajk i början av hösten.

Övriga kårgemensamma evenemang

Sankt Georgsdagen firas traditionellt, omkring 23 april.

Ledare

Kåren skall sträva efter att varje avdelning har minst en ledare per patrull, och att det skall finnas både manliga och kvinnliga ledare på varje avdelning.
Kåren skall ge sina ledare möjlighet att utvecklas, bland annat genom att delta i olika ledarutbildningar.
Kåren skall skapa sammanhållning och trivsel för sina ledare. Minst en ledarvårdande aktivitet med trivselinriktning och en egen utbildningsaktivitet skall genomföras under året.

Rekrytering

Rekrytering av barn, ungdomar och vuxna skall genomföras i samband med höstterminsstarten, samt vid behov genom ytterligare särskilda insatser.
Vi går vidare med att som del av en internationell rörelse arbeta för att på lokal nivå nå fler människor med utländsk bakgrund. Vi fortsätter följa upp skäl till att medlemmar slutar, som underlag för att kunna göra en bättre verksamhet som lockar ännu fler.

Scoutföräldrar

Kåren skall rekrytera och engagera föräldrar i scoutarbetet främst i samband med höstterminsstarten samt genom uppföljning av föräldrarnas intresseanmälningar.

Inkomstkällor

Kåren skall under 2021 bedriva uthyrning av kanoter i egen regi.
Kåren skall förvalta och utveckla de nuvarande inkomstkällorna vilka förutom bidrag är:
engagemang i majblommeförsäljningen, julmarknad med julförsäljning, samt eventuell sponsring.
Kåren kan hyra ut sina lokaler till ändamålsenlig verksamhet.

Scoutgården och Scoutstugan

Kåren skall förvalta och förbättra sina fastigheter.

Extern information

Kårstyrelsen skall bevaka att vi ”syns” på ett positivt sätt i media.
Speciell fokus skall läggas på läger och andra kåraktiviteter.
Scoutkårens hemsida utvecklas vidare.

Strategiska prioriteringar för år 2021

SCOUTERNA UTVECKLAS TILL FÖREBILDER:

Mål: Jobba för att bli ännu bättre förebilder för våra scouter och att scouterna utvecklas som förebilder för varandra.

Ansvariga: Styrelsen

Dessa aktiviteter gör vi för att uppnå våra mål:

  • Ett möte/termin för endast ledare för att teambilda.
  • Ett veckomöte som fokuserar på hur vi (barnen) är mot varandra.
  • Mer genomarbetade brouppgifter.

VI ÖVERTRÄFFAR SCOUTERNAS FÖRVÄNTNINGAR I VARJE MÖTE

Mål: Ta reda på vad scouterna vill. Bra planering – genomarbetad, flexibel. Vara öppna för nya saker/aktiviteter.

Ansvariga: Avdelningsledarna

Dessa aktiviteter gör vi för att uppnå våra mål:

  • Inkludera scouterna i planeringen. Avsätta tid till planering. Utbildning för ledare.
  • Följa Blå Tråden.
  • Utvärdera verksamheten (stöd och hjälp för avdelningsledare).

FLER SKA FÅ UPPLEVA SCOUTING

Mål: Fortsätta med rekrytering som tidigare. Behålla fler vuxna som aktiva.

Ansvariga: Styrelsen

Dessa aktiviteter gör vi för att uppnå våra mål:

  • Samma som tidigare.
  • Jobba på att överträffa de vuxnas förväntningar för att behålla dem.
  • Ledarvård.